Agencja pracy tymczasowej | AB UNI-SERVIS Starogard Gdański

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ

WSPÓŁPRACA Z ZAKRESU USŁUG AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Zajmujemy się rekrutacją i dostarczeniem pracowników do Klienta – mającego status pracodawcy użytkownika.

Pracownicy - zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, starannie wybrani są gotowi do pracy z kompletem aktualnych badań lekarskich.

Dzięki nam Klient oszczędza czas i koszty. Przejmujemy na siebie wszelkie obowiązki administracyjno-kadrowe włącznie z wypłatą wynagrodzenia. Jako faktyczny pracodawca bierzemy odpowiedzialność przed PIP-em, ZUS-em i instytucjami rynku pracy.

Długoletnie doświadczenie, aktualna i szeroka wiedza o dynamicznej rzeczywistości rynku pracy, profesjonalizm i kreatywność naszego zespołu to gwaranty dobrze wykonanej usługi.

Do każdego zlecenia realizowanego przez AB UNI-SERVIS podchodzimy indywidualnie, w oparciu o szczegółową analizę potrzeb Klienta.

KORZYŚCI


Z punktu widzenia firmy korzystającej z usług pracowników tymczasowych, współpraca z agencją pracy tymczasowej jest korzystna nie tylko od strony formalnej. Sprawy administracyjno-kadrowo-płacowe realizuje agencja, to ona podpisuje umowę z kandydatem. Ponadto pracodawca użytkownik, Klient AB UNI-SERVIS:

  • nie musi zatrudniać np. księgowej lub korzystać z usług biura rachunkowego,
  • ma stały dostęp do zasobów siły roboczej niezbędny głównie przy nagłych brakach kadrowych lub sezonowości zamówień czy produkcji,
  • obniża koszty pracy.

Innymi słowy kupujesz tyle pracy ile potrzebujesz.

Wszelkie sprawy formalne i rozliczenia są transparentne z zachowaniem zasad etyki biznesu.

STRONA FORMALNA


AB UNI-SERVIS w porozumieniu z zamawiającym tworzy trójstronny stosunek pracy pomiędzy pracownikiem tymczasowym, pracodawcą użytkownikiem – zamawiającym usługę i agencją.

Podmiotem zatrudniającym jest AB UNI-SERVIS, który deleguje pracowników do zamawiającego. Na podstawie trójstronności stosunku pracy, pracownicy tymczasowi świadczą pracę u zamawiającego-pracodawcy użytkownika i wykonują polecenia przełożonego, które muszą być zgodne z zakresem obowiązków zawartych w umowie o pracę tymczasową.

O CZYM POWINIEN WIEDZIEĆ ZAMAWIAJĄCY - PRACODAWCA UŻYTKOWNIK


Pracownik tymczasowy nie wykona każdej pracy.

Ochrona pracowników tymczasowych wyraża się m.in. w tym, że nie mogą oni wykonywać pracy każdego rodzaju. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej. Ogólne przepisy BHP wskazują, że są to prace wykonywane w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach. Ponadto prace rozbiórkowe i montażowe, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych oraz prace na wysokości. Nie powinien on też przejąć obowiązków zawodowych pracownika, który strajkuje.

Pracodawca oraz jego podwładni nie mogą dyskryminować pracowników tymczasowych i muszą zapewnić im dostęp do wszystkich przedmiotów oraz urządzeń firmowych na tej samej zasadzie, co pracownikom etatowym. Z kolei w przypadku nadużyć ze strony przełożonego, pracownik tymczasowy może powołać się na ustalone warunki zatrudnienia i ubiegać się o odszkodowanie.

OGRANICZENIA O KTÓRYCH TRZEBA PAMIĘTAĆ


Podstawowym ograniczeniem, o którym musi pamiętać zleceniodawca, jest dozwolony czas zatrudnienia pracownika tymczasowego. Ustawodawca dopuszcza korzystanie z usług pracownika przez maksymalnie 18 miesięcy na każde 36 miesięcy.


Sprawdź nasze rozwiązania i naszą jakość.